Scott Newitt, Firefly Vodka RV Media Lounge, SXSW 2010