Gordon Vasquez, Samantha Gutstadt, Dr. Frank Ryan Charity/Birthday Event at Bony Pony Ranch