Brad Pitt, Killing Them Softly, Cannes Film Festival

2012-05-22T06:41:22+00:00May 22nd, 2012|Cannes Film Festival 2012|